Viešojo sektoriaus reikšmė realizuojant darnų vystymąsi

Lietuvos kelias darnaus vystymosi link prasidėjo atkūrus nepriklausomybę. Pasikeitė ne tik valstybės statusas, tačiau ir jos valdymo turinys. Tai vyko palaipsniui, steigiant naujas institucijas, rengiant naujus planus. Svarbiausi darnaus vystymosi proceso raidos įvykiai Lietuvoje nurodyti žemiau esančioje lentelėje. Permainas Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste ypatingai veikė eurointegraciniai procesai. Europos Bendrijos Ketvirtojoje ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitoje (2007, p. 1) teigiama, kad „daugelį tikslų mes galime pasiekti tik kartu, o ne atskirai. Europos Sąjunga, valstybės narės ir jų regionai bei vietos institucijos įvairias užduotis sprendžia kartu“. ES regioninė politika užtikrina investicinę paramą…

Bendruomenių vaidmuo darnaus vystymosi procese

Darnus vystymasis suprantamas kaip vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savuosius. Remiantis V.Pilipavičiumi, J.Vilkevičiūte (2008, p. 2), galima teigti, jog tokia darnaus vystymosi apibrėžtis „reikalauja į bendruomeninę veiklą žvelgti veiklos sričių subalansavimo ir darnumo, sprendimų priėmimo priartinimo prie įgyvendinimo vietos, tiesioginės atsakomybės už įgyvendinimo rezultatus gyvenamojoje vietovėje požiūriu“. Turima omenyje, jog darnaus vystymosi realizavimo garantu tampa bendruomenės, nes jos „imasi iniciatyvos ir atsakomybės už konkrečios gyvenamosios vietovės, gyventojų bendruomenės kasdieninius ir ateities reikalus“. Darnus regionų vystymasis, kaip pažymi D.Šaparnienė, A.Krupavičius (2013, p. 240), suprantamas kaip…

Piliečio, kaip viešųjų paslaugų naudotojo, diskursas šiuolaikiniame viešajame sektoriuje

Parengta remiantis Audronės Kasperavičiūtės (2014) baigiamuoju darbu. Parengė darbo vadovė V. Burkšienė, 2016 07 24. Viešasis sektorius dvidešimt pirmajame amžiuje integruoja (skirtingais tempais skirtingo išsivystymo šalyse) naujojo viešojo valdymo nuostatas. Naujasis viešasis valdymas pasireiškia piliečių aktyvaus dalyvavimo ir bendradarbiavimo principais viešoje gyvensenoje. Kitaip tariant, naujasis viešasis valdymas neatsiejamas nuo pačių piliečių dalyvavimo viešųjų paslaugų organizavime ir jų teikime. Todėl mokslinėje literatūroje suaktyvėjo „piliečio“ sampratos vartosena. Tačiau gilinantis į tekstus galima pastebėti, kad autoriai nėra sutarę dėl vieningo termino diskurso. Įvairiuose moksliniuose straipsniuose vyrauja skirtingos sampratos: „klientai“, „vartotojai“, „visuomenė“, „piliečiai“ ir…

Mediakratija pagal Al Jazeerą

Praėjusiame dešimtmetyje kanalas Al Jazeera prasiskverbė į informacinę Vakarų erdvę, nustebinęs mokslininkus ir analitikus savo strategija. Tine Ustad Figenschou knygoje „Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back“ atskleidžiami kanalo veiklos, legitimacijos, strategijos pasirinkimo ir internacionalizacijos receptai. Knygą sudaro aštuonios dalys, kurias suskirsčiau į tris sekcijas: strategija, legitimacija ir veiklos pažanga.  Teorinis tyrimo pagrindimas konstruojamas taikant naujos geografijos prieigą, suskirstant tyrimą į tris dimensijas: tarptautinės naujienų išeigos kartografavimas, tarptautinio naujienų (srauto) lemiami veiksniai, televizijos programos srautai. Pirmojoje sekcijoje autorė aiškinasi Al Jazeera atsiradimo kontekstą, kaip veikia…

Reorganizacijos (su)valdymas: ką žino pažengusieji (II dalis)

Pirmojoje straipsnių ciklo apie reorganizaciją ir jos (su)valdymą dalyje jau buvo pristatytos esminės tiesos apie reorganizaciją: dažniausiai reorganizacija vyksta restruktūrizacijos pagrindu, kiekvienas organizacijos pertvarkymas yra suvokiamas kaip pokytis, kurį būtina (ati)tinkamai valdyti. Tam, kad pokyčiai vyktų sklandžiai ir būtų pasiekti/įgyvendinti visi užsibrėžti tikslai, svarbu atsiminti dvi „auksines“ taisykles: prieš vykdant organizacijoje pokyčius, pirmiausia reikia tinkamai jiems pasirengti, pokyčių valdymo procese ypatingai svarbu susieti lyderiavimą, motyvavimą ir komunikavimą, kurie yra pagrindiniai pasiruošimo pokyčiams aspektai. Įsisavinus šias pamatines tiesas apie pokyčių valdymą, galima pereiti prie konkrečių vadybos mokslo atstovų pateikiamų rekomendacijų, kurių…