Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas: funkcijos ir jų optimalus pritaikymas


Ikimokyklinių įstaigų funkcijų optimalus pritaikymas yra glaudžiai susijęs su besikeičiančiu paslaugų pobūdžiu ir naujais iššūkiais. Viena pagrindinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų funkcijų yra švietimo pagalbos teikimas, nes daugėja vaikų, kurie yra su specialiais poreikiais ir jiems reikalinga specialisto pagalba. Ne mažiau svarbų vaidmenį atlieka ir socialinių paslaugų funkcija, kurią teikia socialinis pedagogas, jeigu jis dirba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Reikia pabrėžti, kad tai gana nauja pareigybė tokiose ugdymo įstaigose. Tačiau vertėtų atkreipti dėmesį ne tik į socialines funkcijas, švietimo pagalbą, bet ir į sveikatos priežiūros funkcijas, kurioms taip pat turi būti skiriamas didelis dėmesys.
Siekiant išsiaiškinti, kaip įgyvendinamos funkcijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir kas trukdo jų optimaliam įgyvendinimui, Radviliškio rajono savivaldybės bei Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo atliktas įstaigų vadovų tyrimas. Tyrime dalyvavo 11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų (2 iš Radviliškio rajono savivaldybės ir 9 iš Šiaulių miesto savivaldybės). Interviu vykdyti 2022 m. kovo 21 d. – balandžio 5 d. Šiame straipsnyje pateikiama dalis tyrimo rezultatų.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytos funkcijos ugdymo įstaigose įgyvendinamos: per specialistų teikiamas paslaugas, bendradarbiavimą su savivaldybe, bendradarbiavimą su tėvais ir bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos biuru (žr. 1 lentelę). Jie turi svarbos funkcijų optimaliam pritaikymui įstaigose. Bendradarbiavimas tarp ikimokyklinės ugdymo įstaigos ir savivaldybės yra labai svarbus norint užtikrinti vaikams reikalingą socialinę paramą.


Išskiriamos šios ikimokyklinio ugdymo įstaigų priskirtų funkcijų optimalaus pritaikymo problemos: lėšų, etatų ir specialistų trūkumas, ugdytinių tėvų įsitraukimas bei auklėtojų kvalifikacijos kėlimas (žr. 2 lentelę). Tyrimo gauti rezultatai parodo, kad trūksta valdysenos, trūksta komunikacijos tarp auklėtojų ir tėvų. Specialistų neužtikrinimas rodo, kad nėra atsižvelgiama į paslaugų gavėjų poreikius. Pinigai yra susiję su etatais, o etatai susiję su specialistais. Informantai teigia, kad užtrunka, kol patvirtina pinigų ir etatų skyrimą. Sunku rasti specialistą, kuris dirbtų tik dalimi etato. Tačiau ateityje specialistų trūkumas gali būti dar didesnė problema ir tas funkcijas įgyvendinti bus dar sunkiau. Informantai pabrėžia ir sveikatos priežiūros paslaugų problemą, nes specialisto etatas yra mažas ir paslaugos yra teikiamos minimaliai. Informantai taipogi pažymi, kad tėvai neigia vaiko spec. poreikių reikalingumą, menkai įsitraukia į veiklas bei pagalbos teikimą. Tai patvirtina svarbų auklėtojų vaidmenį, kuris, tikėtina, ateityje vis stiprės. Jeigu auklėtojos negaus reikalingų žinių ir nebus keliama kvalifikacija, tai gali trukdyti įgyvendinti įstaigos funkcijas.Tyrimo metu įvardytos šios su administravimu susijusios problemos: dokumentų kiekis; specialistų trūkumas; finansinių išteklių trūkumas; centralizuota buhalterija (žr. 3 lentelę). Informantai nurodė, kad didžiąją dalį darbuotojų darbo laiko „suvalgo“ didelis dokumentų kiekis, jų pildymas, ataskaitų rengimas. Dauguma informantų nurodė ir specialistų trūkumo problemą. Trūksta įvairių žmogiškųjų išteklių: kvalifikuotų pedagogų, jaunų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų. Sunku rasti specialistą, kuris dirbtų mažu krūviu. Tai labai glaudžiai siejasi su dar viena nurodyta problema – finansinių išteklių trūkumu.
Galima išskirti ir informantų atsakymus apie centralizuotą buhalteriją. Atrodytų, jog įstaigų vadovai turėtų būti patenkinti, kad yra centralizuojama buhalterija. Tačiau įstaigų vadovams atrodo priešingai. Vienas informantas teigia, kad nuo 2021 m. kovo mėnesio centralizavus buhalteriją Šiauliuose, visas buhalterinis administravimas persikėlė ant likusios administracijos pečių: direktoriaus, raštvedės ir ūkvedės.Tekstas parengtas pagal Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros Regionų valdysenos magistro programos baigiamąjį darbą „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų administravimas: funkcijos ir jų optimalus pritaikymas“ (2022).


Related posts