Dalyvaujamojo biudžeto taikymas gerovės visuomenėje

Dalyvaujamasis biudžetas yra demokratinis sprendimų priėmimo procesas, kuriame gyventojai dalyvauja rengiant ir priimant savivaldybės arba viešojo sektoriaus organizacijos biudžetą. Kodėl įprastai vietos valdžia taiko dalyvaujamojo biudžeto schemas? Dažniausiai tuo siekiama atstatyti pasitikėjimą valdžia ir gauti legitimaciją sunkiems biudžetiniams sprendimams įtraukiant į procesą gyventojų balsus. Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva nėra nauja, tačiau Lietuvoje mažai žinoma, iš kur atsirado ir kaip veikia dalyvaujamojo biudžeto schemos.

Bendruomenių vaidmuo darnaus vystymosi procese

Darnus vystymasis suprantamas kaip vystymasis, kuris tenkina dabartinius visuomenės poreikius, nemažinant ateinančių kartų galimybių tenkinti savuosius. Remiantis V.Pilipavičiumi, J.Vilkevičiūte (2008, p. 2), galima teigti, jog tokia darnaus vystymosi apibrėžtis „reikalauja į bendruomeninę veiklą žvelgti veiklos sričių subalansavimo ir darnumo, sprendimų priėmimo priartinimo prie įgyvendinimo vietos, tiesioginės atsakomybės už įgyvendinimo rezultatus gyvenamojoje vietovėje požiūriu“. Turima omenyje, jog darnaus vystymosi realizavimo garantu tampa bendruomenės, nes jos „imasi iniciatyvos ir atsakomybės už konkrečios gyvenamosios vietovės, gyventojų bendruomenės kasdieninius ir ateities reikalus“. Darnus regionų vystymasis, kaip pažymi D.Šaparnienė, A.Krupavičius (2013, p. 240), suprantamas kaip…

Ar savivaldybės taryboje purvina?

Pamąstymai, kuriais dalinuosi, gimė perskaičius Facebook paskyroje aptiktą vietos bendruomenės narių susirašinėjimą: – Kodėl tavęs taryboj nėra? – Ten purvina. Skirstymas į „ten (purvina)“ ir „čia (ko gero, švaru)“ leidžia daryti įžvalgą, kad valdysena dažnoje Lietuvos savivaldoje dar nesuvokiama nei teoriškai, nei praktiškai. Tad pirma – trumpa teorinė įžanga apie valdyseną. Po to bandymas – pažiūrėti į „purvo“ prielaidas ir faktą bei galimybę išsikuopti. Kodėl reikia kalbėti apie valdyseną? Todėl, kad mes gyvename kitokiame pasaulyje nei jis buvo 20 amžiuje. Pasikeitęs net pačios mažiausios visuomenės ląstelės – šeimos modelis. Pvz.,…