Dalyvaujamojo biudžeto sudarymo schema Helsinkio mieste


Parengta remiantis Rask M., Ahonen E.T.V., Vase S. & Tuominen P. BIBU: Mid-term Review of the OmaStadi PB 2018-2019, City of Helsinki13.11.2019 (žr. https://bibu.fi/helsingin-kaupungin-osallistuvan-budjetoinnin-valiarviointi-omastadi-2018-2019/). A.Heinonen (LAMK, dabar – LAB) 2019-11-15 parengtą santrauką EmPaci-projektui į lietuvių kalbą išvertė Dovydas Kravtas.

Dalyvaujamojo biudžeto sudarymo schema, įgyvendinta Helsinkyje, „OmaStadi“ yra ambicingas ir drąsus procesas, kurio metu gyventojai turi galimybę siūlyti idėjas ir balsuoti dėl pasiūlymų, kaip paskirstyti 4,4 mln. EUR, skirtų miesto plėtrai. Manome, kad proceso pradžia praėjo gana sėkmingai, tačiau ateityje reikia atsižvelgti į šiuos aspektus: skaidrumo ir dialogo skatinimas, sunkiai prieinamų grupių aktyvinimas, proceso ir komunikacijos supaprastinimas, o taip pat aiškių „OmaStadi“ taisyklių sudarymas gyventojams.
Septyni pasiūlymai, kaip pagerinti dalyvaujamojo biudžeto schemą „OmaStadi“ Helsinkyje:

 1. Tobulinti procesą ir priemones, skatinant skaidrumą ir aktyvų dialogą visoje veikloje (vartotojo testavimas, duomenų teikimas ir t.t.). Pasinaudoti jėgomis, tokiomis kaip tiesioginiai renginiai, kurie rengiami gyventojams, kad būtų galima surinkti ir įgyvendinti savo idėjas („OmaStadi Raksa“). Sudaryti metinį proceso žingsnių planą.
 2. Padaryti analizę, kaip paremti sunkiai pasiekiamų gyventojų, kurie paprastai nedalyvauja, dalyvavimą. Siekiama geriausios praktikos iš Suomijos ir kitų šalių (Heinonen: ar „EmPaci“ projektas galėtų padėti?).
 3. Tobulinkite ir modernizuokite procesą, kad padidintumėte pasiūlymų skaičių, kad jis taptų balsavimo etapu, palyginti su idėjų skaičiumi.  Ar būtų įmanoma rasti naujų būdų, kaip naudoti atvirus forumus su gyventojais, miesto valdininkais ir pan., o ne vien tik miesto valdininkams atliekant preliminarią atrankos procedūrą? Arba atranka turėtų būti perkelta į vėlesnę dalyvaujamojo biudžeto proceso dalį? (Heinonen: taigi „EmPaci“ projektas galėtų padėti?).
 4. Dalyvavimo ekosistema turėtų būti plėtojama dinamiškai ir interaktyviai tiek miesto organizacijoje, tiek kitur. Reikia plėtoti komunikaciją miesto organizacijoje ir apsvarstyti „OmaStadi“ programos vaidmenį, palyginti su kitomis Helsinkio dalyvavimo rūšimis (pavyzdžiui, teritorijų planavimu). Taip pat reikėtų labiau atsižvelgti į verslo perspektyvą ir į NVO vaidmenį, jas paaiškinti ir sustiprinti.
 5. Turėtų būti aiškiau pristatomos pasiūlymų teikimo taisyklės ir turėtų būti svarstomos galimybės skirti lėšų metinėms temoms. Naudojant žemėlapiais paremtus įrankius gyventojams būtų lengviau parodyti, kas įmanoma, o kas ne, ir tai, ką miestas jau darbo, kad būtų išvengta sutapimų. Kasmet besikeičiančių temų, tokių kaip ekologinės naujovės ar specialiųjų poreikių grupės, teikimas padėtų rasti strategiškai svarbių klausimų sprendimus.
 6. Vertinimas turėtų būti laikomas nuolatiniu projekto „PB / OmaStadi“ diegimo ir tobulinimo dalimi. Tai turėtų būti daroma iš vidaus ir išorės kartu su tinkamu partneriu. Tam išoriniam vertinimui turėtų būti skirta atskira suma, siekianti 1-5% visų projekto išlaidų. Vertinant taip pat skatinama naudoti įvairius kanalus – pavyzdžiui, gali būti naudojami studentų disertacijų su akademiniais partneriais pavyzdžiai.
 7. Banko duomenų kūrimas, kad būtų galima kaupti ir panaudoti surinktas idėjas, kurios nebuvo įgyvendintos. Idėjos galėtų suteikti vertingos informacijos, kurią ateityje būtų galima panaudoti naujoviškai. Šie duomenys taip pat gali būti vertinami kaip naudinga informacija kuriant darnaus miesto vystymosi rodiklius.

  Mintys:
  Reikia papildomų išteklių skaidrumui ir dialogui skatinti, taip pat sunkiai pasiekiamiems gyventojams aktyvinti. Ištekliai taip pat reikalingi vartotojų testavimui ir analizei / ataskaitų teikimui.

  Rizika:
  Reikėtų manyti, kad atvirų gyventojų forumų naudojimas taip pat gali trukdyti procesui, jei forumai taps politizuoti.
  Aktyvūs gyventojai gali pradėti nukreipti procesą savo naudai, nes jie dažnai turi daugiau patirties, kaip veikia šie procesai.
  Reikėtų išbandyti įvairius dalyvavimo modelius, kartu suvokiant su tuo susijusią riziką.
  Tarp „OmaStadi“ ir kitų dalyvavimo ir planavimo procesų yra įtampa, kurią reikia pašalinti pasitelkiant aktyvų miesto valdininkų dialogą, siekiant supaprastinti procesus. Tarptautiniu lygiu yra teigiamų pavyzdžių, kaip naudoti specifines temas dalyvavimo biudžete, tačiau tada sprendimas yra brangus – gyventojams trūksta galimybės pareikšti visas jiems svarbias idėjas. Viena galimybė būtų tam tikrą biudžeto dalį skirti konkrečiai temai.
  Jei vertinimas, tyrimai ir plėtra taps nuolatine dalyvaujamojo biudžeto proceso dalimi, tai padidins išlaidas ir blogiausiu atveju proceso įgyvendinimas bus sudėtingesnis. Įvertinimo tikslai ir pagrindas turėtų būti suplanuoti ir tarp įgyvendinančiųjų šalių nuspręsta, kad būtų įsitikinta, jog bus atsižvelgiama į sudėtingiausius klausimus. Tyrimus galima paremti nedidelėmis sąnaudomis, atveriant projekto duomenis visoms suinteresuotoms šalims. Verta investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, ieškant būsimų iššūkių, tokių kaip idėjų ir pasiūlymų kaupimas ir analizė.

Related posts